Damm I forgot to put my durag on smh now I have to redo them #ghettoproblems #kingstonersupreme #allineedisgod

Damm I forgot to put my durag on smh now I have to redo them #ghettoproblems #kingstonersupreme #allineedisgod